- đằng

Phiên âm: (téng)
Bộ 85 thủy [10, 13] U+6ED5
Ngũ hành: Hỏa ()
♦(Động) Nước chảy vọt lên.
♦(Danh) Nước Đằng, một chư hầu của nhà Tây Chu 西 thời xưa, nay ở vào tỉnh Sơn Đông .
♦(Danh) Họ Đằng.
Home | Lastviews: , , , , , , , , .