- chỉ

♦ Phiên âm: (zǐ)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cặn, bã. ◇Mã Dung : Cái quán ô uế, Táo tuyết cấu chỉ hĩ , (Trường địch phú ).
♦(Hình) Dơ bẩn, ô uế. ◇Nguyễn Du : Chỉ uế càn khôn huyết chiến dư (Bát muộn ) Đất trời nhơ nhớp sau cuộc huyết chiến.

: zǐ
1.
2.


Vừa được xem: 互補互相他人互生互溶介音互感互惠介質