Pineapple

- khê

♦ Phiên âm: (xī, qī)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Khe, suối, dòng nước trong núi. ◇Đào Uyên Minh : Duyên khê hành, vong lộ chi viễn cận , (Đào hoa nguyên kí ) Men theo dòng khe mà đi, quên mất đường xa gần.

: xī


Vừa được xem: 察覺大踏步大自然大肉軟飲料双发动机飞机前身