- câu

♦ Phiên âm: (gōu, gǎng)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Đường dẫn nước, ngòi, rãnh, cống, hào. ◎Như: điền câu rãnh dẫn nước ở ruộng, âm câu cống ngầm, hào câu hào nước bao quanh thành.
♦(Danh) Tên số mục cổ. § Gồm có hai mươi ba số: nhất, nhị, ..., thập, bách, thiên, vạn, ức, triệu, kinh, cai, tỉ, nhưỡng, câu, giản, chánh, tái , , ..., , , , , , , , , , , , , , .
♦(Động) Khơi thông, đào khoét làm cho lưu thông. ◎Như: câu thông khai thông.
♦(Động) Cách đoạn, cách trở.

: gōu
1. 。[溝通]使
2. 西


Vừa được xem: 二花臉二胡二等舱二等水兵二百五二百二二疊紀二疊系二流子