Pineapple

- chuẩn, chuyết

♦ Phiên âm: (zhǔn)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Bằng phẳng.
♦(Hình) Trong tương lai, sẽ thành. ◎Như: chuẩn tân nương cô dâu tương lai, chuẩn bác sĩ bác sĩ tương lai.
♦(Hình) Có thể làm mẫu mực, phép tắc. ◎Như: chuẩn tắc .
♦(Phó) Chính xác, tinh xác. ◎Như: miểu chuẩn mục tiêu nhắm đúng mục tiêu.
♦(Phó) Nhất định, khẳng định, thế nào cũng. ◎Như: tha chuẩn bất lai nó nhất định không đến.
♦(Động) Sửa soạn, dự bị. ◎Như: chuẩn bị sắp sẵn đầy đủ.
♦(Động) Đo, trắc lượng. ◎Như: lệnh thủy công chuẩn cao hạ sai thợ đắp đập đo cao thấp.
♦(Động) Cho phép, y chiếu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Nhân Tông thiên tử chuẩn tấu (Đệ nhất hồi) Vua Nhân Tông y chiếu lời tâu.
♦(Danh) Thước thăng bằng ngày xưa.
♦(Danh) Mẫu mực, phép tắc. ◎Như: tiêu chuẩn mẫu mực, mực thước. ◇Hán Thư : Dĩ đạo đức vi lệ, dĩ nhân nghĩa vi chuẩn , (Quyển lục thập ngũ, Đông Phương Sóc truyện ) Lấy đạo đức làm nghi lệ, lấy nhân nghĩa làm phép tắc.
♦(Danh) Cái đích để bắn. ◎Như: chuẩn đích .
♦Một âm là chuyết. § Ghi chú: Ta đều quen đọc là chuẩn. (Danh) Cái mũi. ◎Như: long chuẩn mũi cao, mũi dọc dừa. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Cao đế tử tôn tận long chuẩn (Ai vương tôn ) Con cháu Cao Đế đều có tướng mũi cao.

: zhǔn
xem “”。


Vừa được xem: 團粉骨瘦如柴白粉打錢