Pineapple

- loan

♦ Phiên âm: (wān)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()wān
1.
2. , 便
3. 使


Vừa được xem: 分类广告验收单分类楦头种类