Pineapple

- hồ

♦ Phiên âm: (hú)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Hồ. ◎Như: Động Đình hồ hồ Động Đình.
♦(Danh) Họ Hồ.

: hú
1.
2. 广
3.


Vừa được xem: 逶隨透雕迸落返歸科學社會主義阿摩尼亞