Pineapple

- thiêm

♦ Phiên âm: (tiān, tiàn)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Động) Thêm, tăng gia. ◎Như: cẩm thượng thiêm hoa trên gấm thêm hoa, ý nói đã đẹp lại đẹp thêm. ◇Nguyễn Trãi : Độ đầu xuân thảo lục như yên, Xuân vũ thiêm lai thủy phách thiên , (Trại đầu xuân độ ) Ở bến đò đầu trại, cỏ xuân xanh như khói, Lại thêm mưa xuân, nước vỗ vào nền trời.

: tiān


Vừa được xem: 箍嘴馴養