Pineapple

- hoài

♦ Phiên âm: (huái).

♦ Bộ thủ: Thủy ().

♦ Ngũ hành: Thủy ().


♦(Danh) Sông Hoài , phát nguyên ở Hà Nam, chảy qua ba tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô. § Cũng gọi là Hoài thủy .


Vừa được xem: 獨出一時