Pineapple

- khí

♦ Phiên âm: (qì, gāi, nbs)

♦ Bộ thủ: Thủy ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Hơi nước. ◎Như: khí ki máy hơi, khí thuyền tàu thủy, khí xa xe hơi.
♦(Danh) Khí thủy nước uống có gaz. § Còn gọi là Hà Lan thủy , tô đả thủy .

: qì
1.
2.


Vừa được xem: 慶典詞序環保雞犬不寧鎂光貯備