Pineapple

- dưỡng

♦ Phiên âm: (yǎng)

♦ Bộ thủ: Khí ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Nguyên tố hóa học oxygen, tức dưỡng khí (oxygen, kí hiệu O).

: yǎng
, , , 广,


Vừa được xem: 鸡胗,鸡肫闖南走北不具瘋瘋癲癲煕煕攘攘煕來攘往