Pineapple

- chỉ

♦ Phiên âm: (zhǐ)

♦ Bộ thủ: Chỉ ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Dừng lại, ngưng, nghỉ, thôi. ◎Như: chỉ bộ dừng bước. ◇Luận Ngữ : Thí như vi sơn, vị thành nhất quỹ, chỉ ngô chỉ dã , , (Tử Hãn ) Ví như đắp núi, chỉ còn một sọt nữa là xong, mà ngừng, đó là tại ta muốn bỏ dở vậy. § Ghi chú: Ý khuyên trong việc học tập, đừng nên bỏ nửa chừng.
♦(Động) Ngăn cấm, cản trở. ◎Như: cấm chỉ cấm cản. ◇Lã Thị Xuân Thu : Tĩnh Quách Quân bất năng chỉ (Quý thu kỉ , Tri sĩ ) Tĩnh Quách Quân không thể cấm được.
♦(Động) Ở. ◇Thi Kinh : Bang kì thiên lí, Duy dân sở chỉ , (Thương tụng , Huyền điểu ) Cương vực nước (Thương) rộng nghìn dặm, Là nơi của dân chúng ở.
♦(Động) Đạt đến, an trụ. ◇Lễ Kí : Tại chỉ ư chí thiện (Đại Học ) Yên ổn ở chỗ rất phải.
♦(Danh) Dáng dấp, dung nghi. ◎Như: cử chỉ cử động, đi đứng. ◇Thi Kinh : Tướng thử hữu xỉ, Nhân nhi vô chỉ, Nhân nhi vô chỉ, Bất tử hà sĩ, , , (Dung phong , Tướng thử ) Xem chuột (còn) có răng, Người mà không có dung nghi, Người mà không có dung nghi, Sao chẳng chết đi, còn đợi gì nữa?
♦(Danh) Chân. § Dùng như chữ . ◎Như: trảm tả chỉ chặt chân trái (hình phạt thời xưa).
♦(Hình) Yên lặng, bất động. ◇Trang Tử : Nhân mạc giám ư lưu thủy nhi giám ư chỉ thủy (Đức sung phù ) Người ta không soi ở dòng nước chảy mà soi ở dòng nước lắng yên.
♦(Phó) Chỉ, chỉ thế, chỉ có. § Nay thông dụng chữ chỉ . ◎Như: chỉ hữu thử số chỉ có số ấy. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Nội cố vô sở huề, Cận hành chỉ nhất thân , (Vô gia biệt ) Nhìn vào trong nhà không có gì mang theo, Đi gần chỉ có một mình.
♦(Trợ) Dùng cuối câu, để nhấn mạnh ngữ khí. ◇Thi Kinh : Bách thất doanh chỉ, Phụ tử ninh chỉ , (Chu tụng , Lương tỉ ) Trăm nhà đều đầy (lúa) vậy, (Thì) đàn bà trẻ con sống yên ổn vậy.
♦§ Đời xưa dùng như chỉ chỉ .

: zhǐ
1.
2. 使
3.
4. ”,


Vừa được xem: 珍視禮拜寺座談