- thứ

♦ Phiên âm: (cì)

♦ Bộ thủ: Khiếm ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Hình) Kém, thường (phẩm chất). ◎Như: thứ hóa hàng loại thường, thứ phẩm phẩm chất kém.
♦(Hình) Bậc hai, phó, sau. Như: thứ tử con thứ, thứ niên năm sau.
♦(Danh) Cấp, bậc, thứ tự. ◎Như: y thứ tiền tiến theo thứ tự tiến lên.
♦(Danh) Hàng, đội ngũ. ◇Quốc ngữ : Thất thứ phạm lệnh, tử , (Tấn ngữ tam ) Mất hàng ngũ trái lệnh, phải chết.
♦(Danh) Quan chức, chức vị. ◇Tả truyện : Khác cư quan thứ (Tương công nhị thập tam niên ) Kính trọng quan chức.
♦(Danh) Chỗ nghỉ trọ (trên đường). ◎Như: khách thứ chỗ cho khách ở trọ, chu thứ thuyền trọ.
♦(Danh) Chỗ, nơi. ◎Như: sai thứ chỗ phải sai tới, hung thứ chỗ ngực, trong lòng. ◇Trang Tử : Hỉ nộ ai lạc bất nhập vu hung thứ (Điền Tử Phương ) Mừng giận buồn vui không vào tới trong lòng.
♦(Danh) Lượng từ: lần, lượt, chuyến, đợt. ◎Như: nhất thứ một lần, đệ tam thứ đoạn khảo giai đoạn khảo thí thứ ba.
♦(Động) Ở bậc dưới, đứng hạng sau. ◇Mạnh Tử 孟子: Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh , , (Tận tâm hạ ) Dân là quý, xã tắc ở bậc sau, vua là bậc thường.
♦(Động) Trọ, nghỉ dọc đường. ◎Như: lữ thứ ngủ trọ. ◇Khuất Nguyên : Tịch quy thứ ư Cùng Thạch hề, triêu trạc phát hồ Vị Bàn , (Li Tao ) Đêm về nghỉ ở núi Cùng Thạch hề, buổi sáng gội tóc ở Vị Bàn.
♦(Động) Sắp xếp (theo thứ tự). ◇Hán Thư : Nguyên Vương diệc thứ chi thi truyện (Sở Nguyên Vương truyện ) Nguyên Vương cũng xếp đặt thơ và truyện.
♦(Động) Đến. ◎Như: thứ cốt đến xương. ◇Phan Nhạc : Triêu phát Tấn Kinh Dương, tịch thứ Kim Cốc mi , (Kim Cốc tập tác thi ) Sáng ra đi từ Tấn Kinh Dương, tối đến bờ Kim Cốc.

: cì
1.
2. ,
3.
4.
5.
6.
7.
8. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: