Pineapple

- liễu

♦ Phiên âm: (liǔ).

♦ Bộ thủ: Mộc ().

♦ Ngũ hành: Mộc ().


♦(Danh) Cây liễu. ◇Nguyễn Du : Thành nam thùy liễu bất câm phong (Thương Ngô Trúc Chi ca ) Thành nam liễu rủ khôn ngăn gió.
♦(Danh) Sao Liễu, một sao trong nhị thập bát tú.
♦(Danh) Cái trướng bên xe tang.
♦(Danh) Họ Liễu.


Vừa được xem: 嘆為觀止施展三國演義