- dữu, trục

♦ Phiên âm: (yòu, yóu, n)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Cây bưởi. § Họ cây cam quýt, quả to (latin Citrus maxima).
♦Một âm là trục. (Danh) Cái thoi dệt cửi. § Xem trữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : yòu
绿”。
, : yóu
柚木,


    沒有相關
Vừa được xem: 共產