Pineapple

- mỗ

♦ Phiên âm: (mǒu)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Đại) Đại từ nhân vật không xác định. ◎Như: mỗ ông ông nọ (ông Ất, ông Giáp nào đó), mỗ sự việc nào đó.
♦(Đại) Tiếng tự xưng. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Mỗ tuy bất tài, nguyện thỉnh quân xuất thành, dĩ quyết nhất chiến , , (Đệ thất hồi) Tôi tuy bất tài, xin lĩnh quân ra ngoài thành quyết chiến một trận.

: mǒu
1. , , ,
2.


    沒有相關
Vừa được xem: 鄰近色