- quả

♦ Phiên âm: (guǒ, kè, nbs)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Trái cây. ◎Như: thủy quả trái cây, khai hoa kết quả nở hoa ra quả.
♦(Danh) Kết thúc, kết cục. ◎Như: thành quả kết quả, ác quả kết quả xấu, tiền nhân hậu quả nhân trước quả sau (làm nhân ác phải vạ ác, làm nhân thiện được phúc lành).
♦(Danh) Họ Quả.
♦(Hình) Dứt khoát, cương quyết. ◇Luận Ngữ : Ngôn tất tín, hành tất quả , (Tử Lộ ) Lời nói phải tín thực, hành vi phải cương quyết.
♦(Hình) No. ◎Như: quả phúc bụng no. ◇Trang Tử : Thích mãng thương giả, tam xan nhi phản, phúc do quả nhiên , (Tiêu dao du ) Kẻ ra ngoài đồng, ăn ba bữa trở về, bụng còn no.
♦(Động) Làm xong việc, thực hiện. ◇Đào Uyên Minh : Nam Dương Lưu Tử Kí, cao thượng sĩ dã, văn chi hân nhiên, thân vãng. Vị quả, tầm bệnh chung , , , . , (Đào hoa nguyên kí ) Ông Lưu Tử Kí ở đất Nam Dương, là bậc cao sĩ, nghe kể chuyện, hân hoan tự đi tìm lấy nơi đó. Nhưng chưa tìm ra thì bị bệnh mà mất.
♦(Phó) Quả nhiên, kết quả, sau cùng, kết cục. ◎Như: quả nhiên như thử quả nhiên như vậy. ◇Sử Kí 史記: Điền Kị tòng chi, Ngụy quả khứ Hàm Đan, dữ Tề chiến ư Quế Lăng, đại phá Lương quân , , , (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) Điền Kị nghe theo, quân Ngụy quả nhiên bỏ Hàm Đan, cùng quân Tề giao chiến ở Quế Lăng, đại phá quân nước Lương.
♦(Liên) Nếu. ◎Như: như quả nếu như. ◇Liêu trai chí dị : Như quả huệ hảo, tất như Hương nô giả , (Kiều Na ) Nếu quả có lòng tốt, xin phải được như Hương nô.

: guǒ
1.
2.
3.
4.
5.
6. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 垂直線故此垂涎欲滴故有垂枝垂暮之年故我垂暮