Pineapple

- cấu

♦ Phiên âm: (gōu, gòu)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()gòu
1.
2.
3. 绿


Vừa được xem: 以故昏君明开材質東佃木豆本位本命