Pineapple

- kiệt

♦ Phiên âm: (jié)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦§ Cũng như chữ kiệt . ◇Tư Mã Quang : Thiên sanh thiên vạn nhân, trung hữu nhất tuấn kiệt , (Họa Ngô Trùng Khanh tam ai thi ).
♦§ Giản thể của chữ .

: jié
1.
2.


Vừa được xem: 溫得和克贗堿保加利亚預防槍法砂仁族譜