- chiêu

♦ Phiên âm: (zhāo)

♦ Bộ thủ: Nhật ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Hình) Sáng sủa.
♦(Hình) Rõ rệt. ◎Như: chiêu chương rõ rệt, thiên lí chiêu chiêu lẽ trời rành rành.
♦(Động) Tỏ rõ, làm sáng tỏ, hiển dương. ◎Như: chiêu tuyết làm tỏ rõ nỗi oan, minh oan. ◇Tả truyện : Dĩ chiêu Chu công chi minh đức (Định công tứ niên ) Để sáng tỏ minh đức Chu công.
♦(Danh) Ánh sáng. ◇Lã Thị Xuân Thu : Mục chi kiến dã tạ ư chiêu, tâm chi tri dã tạ ư lí , (Thẩm phân lãm , Nhậm số ) Mắt thấy được là nhờ ở ánh sáng, tâm biết được là nhờ ở lí.
♦(Danh) Hàng chiêu. § Trong nhà thờ giữa là bệ thờ tổ, các đời thứ hai, tư và sáu thờ bên trái, gọi là hàng chiêu , các đời thứ ba, năm và bảy thờ bên phải gọi là hàng mục .
♦(Danh) Họ Chiêu.

: zhāo
1.
2.


Vừa được xem: 菊花酒