VN520


              

Phiên âm : shí

Hán Việt : thì, thời

Bộ thủ : Nhật (日)

Dị thể :

Số nét : 7

Ngũ hành : Hỏa (火)

: (時)shí
1. 一切事物不断发展变化所经历的过程: 时间.时不我与.
2. 较长的时间: 时代.古时.
3. 泛指一段时间: 时光.时令.时分.
4. 现在的, 当前的: 当时.时下.时务.时宜.
5. 常常: 时常.学而时习之.
6. 一年中的一季: 时序.四时如春.
7. 旧时的记时单位, 一昼夜十二分之一为一“时辰”, 深夜十一点至次日凌晨一点为“子时”, 中午十一点至一点为“午时”.
8. 现在的记时单位, 一昼夜的二十四分之一: 时钟.时差.
9. 某一时刻: 按时上班.
10, 不定时, 有时候: 时而.时阴时晴.
11. 机会: 时机.待时而动.
12. (Danh từ) Họ.


Xem tất cả...