Pineapple

- vô, mô

♦ Phiên âm: (wú, mó)

♦ Bộ thủ: Vô ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Tức là chữ ngày xưa. ◎Như: vô cữu không có lỗi gì.

: ()wú


Vừa được xem: 印度洋印度占有占上風卜鄰博雅博文約禮博山香爐博學