Pineapple

- tộc, tấu, thấu

♦ Phiên âm: (zú, zòu, nb)

♦ Bộ thủ: Phương ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Danh) Thân thuộc, dòng dõi. § Ghi chú: Từ cha, con đến cháu là tam tộc ba dòng. Từ ông cao tổ đến cháu huyền gọi là cửu tộc chín dòng.
♦(Danh) Người cùng một họ. ◎Như: đồng tộc người cùng họ, tộc trưởng người trưởng họ.
♦(Danh) Giống người. ◎Như: Hán tộc giống người Hán, Miêu tộc giống người Miêu.
♦(Danh) Chỗ gân và xương kết tụ. ◇Trang Tử : Mỗi chí ư tộc, ngô kiến kì nan vi, truật nhiên vi giới , , (Dưỡng sanh chủ ) Mỗi khi tới khớp xương, tôi thấy khó làm, lấy làm sợ mà hết sức cẩn thận.
♦(Danh) Loài, nhóm (cùng đặc tính). ◎Như: giới tộc loài có vảy, ngư tộc loài cá, quý tộc nhóm người quý phái (trong một xã hội).
♦(Danh) Đơn vị tổ chức hành chánh thời xưa. Hai mươi lăm nhà là một , bốn lư là một tộc .
♦(Động) Thời xưa, xử người phạm tội, phạt liên lụy tới cả người thân thuộc (cha mẹ, anh em, vợ con), gọi là tộc.
♦(Động) Tiêu diệt. ◇Đỗ Mục : Tộc Tần giả, Tần dã, phi thiên hạ dã , , (A Phòng cung phú ) Kẻ diệt Tần chính là Tần chính là Tần, không phải là thiên hạ.
♦(Phó) Thành bụi, thành nhóm, thành bầy. ◎Như: tộc sinh mọc thành bụi, tộc cư ở tụ tập.
♦Một âm là tấu. § Thông tấu .
♦Một âm là thấu. § Thông thấu . ◎Như: thái thấu .

: zú
1.
2.
3. ,
4.
5.
6. ,
7.


Vừa được xem: 手紙呈