- quýnh, huyến

♦ Phiên âm: (xiòng)

♦ Bộ thủ: Phác ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Phó) Xa. ◇Lí Hoa : Bình sa vô ngân, quýnh bất kiến nhân , (Điếu cổ chiến trường văn ) Cát phẳng không bờ, xa không thấy người.
♦Một âm là huyến. (Động) Kinh doanh, cầu cạnh.

chữ có nhiều âm đọc:
, : xiòng
1. :“。”
2. (Danh từ) Họ。
, : xuàn


    沒有相關
Vừa được xem: 泰斗仓库保管员煢煢