Pineapple

- huề

♦ Phiên âm: (xié, xī, nbsp)

♦ Bộ thủ: Thủ ()

♦ Số nét: 21

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Mang, đem theo. ◇Tây du kí 西遊記: Ngã đẳng phụng Vương mẫu ý chỉ, đáo thử huề đào thiết yến , (Đệ ngũ hồi) Chúng tôi vâng lệnh (Tây) Vương mẫu, đến đây mang đào về bày tiệc.
♦(Động) Dắt díu, dìu. ◎Như: phù lão huề ấu dìu già dắt trẻ.
♦(Động) Cầm, nắm. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Thứ nhật, phu nhân phân phó tân lai tì tử, tương trung đường đả tảo, Nguyệt Hương lĩnh mệnh, huề trửu nhi khứ , , , , (Lưỡng huyện lệnh cạnh nghĩa hôn cô nữ ).
♦(Động) Nhấc lên. ◎Như: huề vật nhấc đồ vật. ◇Vương Duy : Bạch y huề hồ thương, Quả lai di lão tẩu , (Ngẫu nhiên tác ).
♦(Động) Lìa ra, rời bỏ, li tán, li gián. ◎Như: huề nhị hai lòng, thay lòng đổi dạ. ◇Tân Đường Thư : Thử do bệ hạ căng dục phủ ninh, cố tử bất huề nhị dã , (Ngụy Trưng truyện ) Đó là do bệ hạ thương lo nuôi nấng vỗ về, nên chết (cũng) không hai lòng.
♦(Động) Liền, liên tiếp.
♦(Động) Xa cách trần thế.
♦§ Cũng viết là .

: xié
1.
2.


Vừa được xem: 云山霧罩暈池婦幼聲請