- soạn, tuyển, chuyển

♦ Phiên âm: (zhuàn, suàn)

♦ Bộ thủ: Thủ ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Trứ thuật, sáng tác. ◎Như: soạn văn viết văn, soạn cảo 稿 viết bài.
♦(Động) Biên tập.
♦(Danh) Ý chí, lí thú. ◇Luận Ngữ : Cổ sắt hi, khanh nhĩ, xả sắt nhi tác, đối viết: Dị hồ tam tử giả chi soạn , , , : (Tiên tiến ) Tiếng gảy đàn sắt thưa dần, rồi "keng" một cái, buông đàn mà trả lời rằng: chí của tôi khác với ba anh đó.
♦(Danh) Quy luật biến hóa của trời đất, âm dương. ◇Dịch Kinh : Âm dương hợp đức, nhi cương nhu hữu thể, dĩ thể thiên địa chi soạn , , (Hệ từ hạ ) Âm dương hòa hợp với đức, mà hào dương và hào nhu mới có thực thể, lấy làm quy luật biến hóa cho trời đất.
♦Một âm là tuyển. (Động) Kén chọn. § Thông tuyển .
♦Lại một âm là chuyển. (Động) Cầm.

: zhuàn
1. :“”。
2. 稿
3. :“”。
4.


Vừa được xem: 北瓜嫡子补绣修理賊喊捉賊拔幟易幟