Pineapple

- lược

♦ Phiên âm: (luè, lǚ)

♦ Bộ thủ: Thủ ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Đoạt lấy, cướp lấy. ◎Như: xâm lược lấn tới cướp bóc. ◇Thái Bình Quảng Kí : Phụ dữ phu câu vi đạo sở sát, tẫn lược kim bạch , (Tạ Tiểu Nga truyện ) Cha và chồng đều bị bọn cường đạo sát hại, cướp sạch tiền bạc, lụa là.
♦(Động) Phẩy, phất, lướt nhẹ qua. ◇Tô Thức : Hữu cô hạc hoành giang đông lai, (...) kiết nhiên trường minh, lược dư chu nhi tây dã , (...) , 西 (Hậu Xích Bích phú ) Có một con hạc lẻ bay ngang sông, từ phía đông lại, (...) rít kêu một tiếng dài, lướt ngang thuyền tôi mà qua hướng tây.
♦(Danh) Nét phẩy trong chữ Hán.

: lüè
1.
2.
3.
4.
5.


Vừa được xem: 资讯安全组味覺器楚囚穿堂風莫斯科夏楚