Pineapple

- cư, cứ

♦ Phiên âm: (jù, jū)

♦ Bộ thủ: Thủ ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) § Xem kiết cư .
♦Một âm là cứ. (Động) § Cũng như cứ .
♦§ Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()jù
1. ,
2.
3.
4.
, : ()jū
拮据”。


Vừa được xem: 特輯质地细的织物砂紙牛勁砂礓責任