- phi, bia

♦ Phiên âm: (pī)

♦ Bộ thủ: Thủ ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Vạch ra, phơi bày. ◎Như: phi vân kiến nhật vạch mây thấy mặt trời, phi can lịch đảm thổ lộ tâm can. ◇Tô Thức : Phi mông nhung (Hậu Xích Bích phú ) Rẽ đám cỏ rậm rạp.
♦(Động) Mở, lật. ◎Như: phi quyển mở sách. ◇Hàn Dũ : Thủ bất đình phi ư bách gia chi biên (Tiến học giải ) Tay không ngừng lật sách của bách gia.
♦(Động) Nứt ra, tét ra, toác ra. ◇Sử Kí 史記: Mộc thật phồn giả phi kì chi, phi kì chi giả thương kì tâm , (Phạm Thư Thái Trạch truyện ) Cây sai quả thì tét cành, tét cành thì làm tổn thương ruột cây.
♦(Động) Chia rẽ, phân tán, rũ ra. ◎Như: li phi lìa rẽ, phi mĩ rẽ lướt, phi đầu tán phát đầu tóc rũ rượi.
♦(Động) Khoác, choàng. ◎Như: phi y hạ sàng khoác áo bước xuống giường. ◇Tào Phi : Triển chuyển bất năng mị, Phi y khởi bàng hoàng , (Tạp thi ) Trằn trọc không ngủ được, Khoác áo dậy bàng hoàng.
♦Một âm là bia. (Danh) Cái giá kèm áo quan để cho khỏi nghiêng đổ.

: pī
1.
2. 穿
3.
4. 竿


Vừa được xem: 家聲策動