Pineapple

- báo

♦ Phiên âm: (bào)

♦ Bộ thủ: Thủ ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()bào
1.
2. ,
3.
4.


Vừa được xem: 法蘭西法属波利尼西亚法國沛澤沛公叫座演员沙漠