- sở

♦ Phiên âm: (suǒ)

♦ Bộ thủ: Hộ ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Nơi, chốn. ◎Như: trú sở chỗ ở, hà sở chỗ nào?
♦(Danh) Vị trí thích hợp. ◇Dịch Kinh : Các đắc kì sở (Hệ từ hạ ) Đâu vào đó.
♦(Danh) Đối tượng của lục căn sáu căn (thuật ngữ Phật giáo) gồm: nhãn mắt, nhĩ tai, tị mũi, thiệt lưỡi, thân thân, ý ý. § Nhà Phật cho phần căn năng , phần trần sở . ◎Như: mắt trông thấy sắc, thì mắt là năng, mà sắc là sở.
♦(Danh) Lượng từ, đơn vị về phòng ốc. ◎Như: nhất sở phòng tử một ngôi nhà, tam sở học hiệu ba trường học.
♦(Danh) Cơ quan, cơ cấu. ◎Như: khu công sở khu sở công, nghiên cứu sở viện nghiên cứu.
♦(Danh) Họ Sở.
♦(Đại) Đó, như thế. § Đại từ chỉ thị, tương đương với thử , giá . ◇Lã Thị Xuân Thu : Tề vong địa nhi vương gia thiện, sở phi kiêm ái chi tâm dã , (Thẩm ứng lãm , Thẩm ứng) Nước Tề mất đất mà nhà vua tăng thêm bữa ăn, như thế chẳng phải là có lòng kiêm ái vậy.
♦(Đại) Biểu thị nghi vấn. § Dùng như , thập ma . ◇Quốc ngữ : Tào Quế vấn sở dĩ chiến ư Trang Công (Lỗ ngữ thượng ) Tào Quế hỏi Trang Công trận chiến nào.
♦(Trợ) Kết hợp với động từ thành danh từ: cái mà, điều mà. ◎Như: sở hữu cái mình có. ◇Luận Ngữ : Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân , (Nhan Uyên ) Cái gì mình không muốn, thì đừng làm cho người.
♦(Trợ) Kết hợp với động từ vi hoặc bị , biểu thị ý thụ động. ◎Như: tha đích tác phẩm vi nhất bàn thanh niên nhân sở hỉ ái tác phẩm của ông là một thứ được thanh niên yêu chuộng.
♦(Trợ) Độ chừng. ◇Sử Kí 史記: Lương thù đại kinh, tùy mục chi. Phụ khứ lí sở, phức hoàn , . , (Quyển ngũ thập ngũ, Lưu Hầu thế gia ) (Trương) Lương hết sức kinh ngạc, nhìn theo. Ông lão đi chừng một dặm thì quay trở lại.
♦(Liên) Nếu, như quả. ◇Thi Kinh : Trung cấu chi ngôn, Bất khả đạo dã, Sở khả đạo dã, Ngôn chi xú dã , , , (Dung phong , Tường hữu tì ) Lời (dâm dật) trong cung kín, Không thể nói ra được, Nếu như mà nói ra được, Thì xấu xa nhơ nhuốc cho lời nói.
♦(Phó) Tương đương với thượng , hoàn . ◇Nhạc phủ thi tập : Giang Lăng khứ Dương Châu, Tam thiên tam bách lí. Dĩ hành nhất thiên tam, Sở hữu nhị thiên tại , . , (Áo nông ca ) Giang Lăng đến Dương Châu, Ba ngàn ba trăm dặm. Đã đi một ngàn ba, Còn lại hai ngàn dặm.

: suǒ
1.
2.
3.
4.
5.
6. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 唇滿