- cụ

♦ Phiên âm: (jù)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 21

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Sợ hãi. ◇Luận Ngữ : Trí giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ , , (Tử Hãn ) Người trí không mê hoặc, người nhân không lo, người dũng không sợ.
♦(Động) Dọa nạt. ◇Đạo Đức Kinh : Dân bất úy tử, nại hà dĩ tử cụ chi , (Chương 74) Dân không sợ chết, sao lại đem cái chết ra dọa họ?
♦Cũng viết là .

: jù
xem “”。


Vừa được xem: 算帳第一宇宙速度幼苗妇产科刪拾再起