Pineapple

- tàm

♦ Phiên âm: (cán)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Hổ thẹn. § Cũng như tàm . ◇Nguyễn Trãi : Giản quý lâm tàm túc nguyện quai (Đề Đông Sơn tự ) Hổ thẹn với suối rừng vi đã trái lời nguyền cũ.

: cán
xem “”。


Vừa được xem: 夜總會總理攬總構成眉壽