- kháp

♦ Phiên âm: (qià)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Phó) Vừa vặn, vừa đúng. ◎Như: kháp hảo vừa tốt. ◇Nguyễn Trãi : Nhất biệt gia sơn kháp thập niên (Loạn hậu đáo Côn Sơn cảm tác ) Từ giã quê hương vừa đúng mười năm.
♦(Phó) Thích đáng, hợp. ◎Như: kháp đáng thỏa đáng, kháp như kì phân đúng mực.

: qià
1.
2.


Vừa được xem: 可是倚恃候机室可憐倘若倒霉可惡倒閉倒裝