- phố, bố

♦ Phiên âm: (bù)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Sợ hãi, khiếp. ◎Như: khủng phố sợ hãi. ◇Vạn Hạnh : Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô. Nhậm vận thịnh suy vô phố úy, Thịnh suy như lộ thảo đầu phô , , , Thân như bóng chớp có rồi không, Cây cỏ xuân tươi, thu lại khô héo, Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, Thịnh suy như sương đọng trên ngọn cỏ.
♦(Động) Dọa nạt. ◇Pháp Hoa Kinh : Dĩ cước gia cảnh, phố cẩu tự lạc , (Thí dụ phẩm đệ tam ) Lấy chân chặn cổ, dọa nạt chó mà chơi.
♦§ Ta quen đọc là bố.

: bù


Vừa được xem: 医生的办公室尖端放電山雞椒本業河工