Pineapple

- ngự, nhạ, ngữ

♦ Phiên âm: (yù, yà)

♦ Bộ thủ: Xích ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Danh) Kẻ cầm cương xe. ◇Chiến quốc sách : Ngô ngự giả thiện (Ngụy sách tứ ) Người đánh xe của tôi giỏi.
♦(Danh) Người hầu, bộc dịch. ◇Liêu trai chí dị : Thỉnh tòng quy, bái thức cô chương, dắng ngự vô hối , , (Niếp Tiểu Thiến ) Xin theo về, lạy chào mẹ cha, nguyện làm tì thiếp không hối tiếc.
♦(Danh) Họ Ngự.
♦(Hình) Do vua làm ra, thuộc về vua. ◎Như: ngự thư chữ vua viết, ngự chế bài văn của vua làm ra, ngự y thầy thuốc riêng của vua, ngự hoa viên vườn hoa dành cho vua.
♦(Động) Đánh xe, điều khiển xe ngựa. ◇Hàn Phi Tử : Trí Bá xuất, Ngụy Tuyên Tử ngự, Hàn Khang Tử vi tham thừa , , (Nan tam ) Trí Bá ra ngoài, Ngụy Tuyên Tử đánh xe, Hàn Khang Tử làm tham thừa ngồi bên xe.
♦(Động) Cai trị, cai quản. ◎Như: lâm ngự (vua) cai trị cả thiên hạ.
♦(Động) Hầu. ◇Thư Kinh : Ngự kì mẫu dĩ tòng (Ngũ tử chi ca ) Đi theo hầu mẹ.
♦(Động) Tiến dâng. ◇Lễ Kí : Ngự thực ư quân (Khúc lễ thượng ) Dâng thức ăn cho vua.
♦(Động) Ngăn, chống. § Cũng như ngự . ◎Như: ngự đông ngự hàn, chống lạnh.
♦Một âm là nhạ. (Động) Đón. ◎Như: bách lượng nhạ chi trăm cỗ xe cùng đón đấy.
♦Giản thể của chữ .

: ()yù
1.
2. :“”。
3.
4.


Vừa được xem: 白居易稽首秧子珍珠米