Pineapple

- hậu, hấu

♦ Phiên âm: (hòu)

♦ Bộ thủ: Xích ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Sau (thời gian). Đối với tiên , tiền .
♦(Danh) Sau (không gian, vị trí). Đối với tiền . ◎Như: bối hậu đằng sau lưng, thôn hậu sau làng, địch hậu phía sau quân địch. ◇Trần Tử Ngang : Tiền bất kiến cổ nhân, Hậu bất kiến lai giả , (Đăng U Châu đài ca ) Phía trước không thấy người xưa, Phía sau không thấy người sau đến.
♦(Danh) Con cháu. ◇Mạnh Tử 孟子: Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại , (Li Lâu thượng ) Bất hiếu có ba, không có con cháu nối dõi là tội lớn nhất.
♦(Danh) Họ Hậu.
♦(Hình) Sau này (thời gian chưa đến). ◎Như: hậu thiên ngày kia, hậu đại đời sau, tiền nhân hậu quả nhân trước quả sau.
♦(Hình) Ở đằng sau (vị trí gần đuôi). ◎Như: hậu bán đoạn nửa khúc sau, hậu môn cửa sau.
♦(Phó) Sau, muộn, chậm. ◎Như: tiên lai hậu đáo đi trước đến sau, hậu lai cư thượng đi sau vượt trước.
♦Một âm là hấu. (Động) Đi sau, ở lại sau. ◇Luận Ngữ : Phi cảm hấu dã, mã bất tiến dã , (Ung dã ) Không phải (tôi) dám ở lại sau, chỉ vì con ngựa không chạy mau được.

: hòu
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 珍視