Pineapple

- hoằng

♦ Phiên âm: (hóng)

♦ Bộ thủ: Cung ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Hình) Lớn, rộng. ◎Như: hoằng nguyện chí nguyện lớn.
♦(Động) Mở rộng ra, phát dương. ◎Như: hoằng dương Phật pháp .
♦(Danh) Họ Hoằng.

: hóng
1.
2.
3. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 儀仗弗里敦