Pineapple

- phất

♦ Phiên âm: (fú)

♦ Bộ thủ: Cung ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Phó) Chẳng. ◎Như: phi nghĩa phất vi không phải nghĩa chẳng làm. ◇Sử Kí 史記: Trường An chư công mạc phất xưng chi (Vũ An Hầu truyện ) Các nhân sĩ ở Trường An không ai là không khen ngợi ông.
♦(Động) Trừ khử tai họa cầu phúc. § Cũng như phất . ◇Thi Kinh : Sanh dân như hà, Khắc nhân khắc tự, Dĩ phất vô tử , , (Đại nhã , Sanh dân ) Sinh ra người ấy như thế nào, Cúng tế hết lòng, Để trừ cái nạn không có con.

: fú


Vừa được xem: 歸除畫像異端事端步弓兩端