Pineapple

- dẫn, dấn

♦ Phiên âm: (yǐn)

♦ Bộ thủ: Cung ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Động) Giương cung. ◎Như: dẫn mãn 滿 giương hết cữ cung. ◇Mạnh Tử 孟子: Quân tử dẫn nhi bất phát (Tận tâm thượng ) Người quân tử giương cung mà không bắn.
♦(Động) Dắt, kéo. ◎Như: dẫn nhi tiến chi dắt mà tiến lên, dẫn thằng dẫn dắt nhau. ◇Liêu trai chí dị : Khách đại cụ, khủng tương cập kỉ, tiềm dẫn bị phủ thủ, bế tức nhẫn yết dĩ thính chi , , , (Thi biến ) Người khách kinh hoảng, sợ tới phiên mình (bị xác chết thành ma đến thổi vào mặt), ngầm kéo chăn trùm lên đầu, nín hơi nhịn thở để nghe.
♦(Động) Lĩnh đạo, cầm đầu. ◇Sử Kí 史記: Hạng Vũ dẫn binh tây đồ Hàm Dương, sát Tần hàng vương Tử Anh 西, (Hạng Vũ bổn kỉ ) Hạng Vương cầm quân về hướng tây làm cỏ thành Hàm Dương, giết vua Tần đã đầu hàng là Tử Anh.
♦(Động) Rút ra. ◎Như: dẫn đao rút dao, dẫn kiếm tuốt gươm.
♦(Động) Bỏ đi, rút lui. ◎Như: dẫn thoái 退 rút lui, từ chức, dẫn tị lui về, tránh.
♦(Động) Kéo dài, vươn. ◎Như: dẫn cảnh thụ hình vươn cổ chịu hình, dẫn nhi thân chi kéo cho duỗi ra.
♦(Động) Đưa đến, gây ra. ◎Như: dẫn nhân thâm tư làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa.
♦(Động) Đưa ra làm chứng. ◎Như: dẫn chứng đưa ra bằng cớ. ◇Văn tâm điêu long : Tuy dẫn cổ sự, nhi mạc thủ cựu từ , (Sự loại ) Tuy viện dẫn việc xưa, mà không giữ lấy lời cũ.
♦(Động) Tiến cử, đề bạt. ◎Như: dẫn trọng cùng tiến cử. ◇Tiền Khởi : Hà thì khai cáp dẫn thư sanh? (Lạc du ) Bao giờ mở cửa điện tuyển bạt thư sinh?
♦(Động) Dẫn dụ, nhử. ◎Như: dẫn nhập quyển sáo dụ vào tròng. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Vân Trường khả vu Hoa Dong tiểu lộ cao san chi xứ, đôi tích sài thảo, phóng khởi nhất bả hỏa yên, dẫn Tào Tháo lai , , , (Đệ tứ thập cửu hồi) Vân Trường nên đến chỗ núi cao đường hẹp ở Hoa Dung, chất củi cỏ đốt lửa lên, để nhử Tào Tháo đến.
♦(Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị chiều dài: Mười trượng là một dẫn. (2) Đơn vị trọng lượng: Hai trăm cân là một dẫn. § Phép bán muối lấy dẫn tính nhiều ít, nên chỗ bán muối gọi là dẫn ngạn , số bán được bao nhiêu gọi là dẫn ngạch . Các hàng hóa khác cũng có khi dùng chữ ấy. ◎Như: trà dẫn số trà bán được, tích dẫn số thiếc bán được.
♦(Danh) Giấy thông hành. ◎Như: lộ dẫn giấy phép đi đường.
♦(Danh) Tiền giấy.
♦Một âm là dấn. (Danh) Dây kéo xe đám ma (xe chở linh cữu). ◎Như: phát dấn đưa linh cữu đi chôn.
♦(Danh) Khúc hát. ◎Như: Sái Ung nhà Hán có bài Tư quy dấn .
♦(Danh) Tên thể văn cũng như bài tựa. ◎Như: tiểu dấn bài tựa ngắn.

: yǐn
1.
2.
3. ,
4. 退退
5.
6.


Vừa được xem: 澄空遲緩算帳第一宇宙速度幼苗妇产科