Pineapple

- dị

♦ Phiên âm: (yì)

♦ Bộ thủ: Củng ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Động) Thôi, lui.
♦§ Giản thể của chữ .

: yì
1.
2.
3.
4.
5.


Vừa được xem: 因材施教