- thứ

♦ Phiên âm: (shù)

♦ Bộ thủ: Nghiễm (广)

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Dân thường, bình dân, bách tính. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Tức nhật bãi Dương Bưu, Hoàng Uyển, Tuân Sảng vi thứ dân , , (Đệ lục hồi) Ngay hôm đó cách chức Dương Bưu, Hoàng Uyển, Tuân Sảng làm dân thường.
♦(Danh) Họ Thứ.
♦(Hình) Nhiều, đông. ◎Như: thứ dân dân chúng, thứ vật vạn vật, phú thứ sản vật dồi dào, dân số đông đúc.
♦(Hình) Bình thường, phổ thông.
♦(Hình) Thuộc chi thứ (trong gia đình). ◎Như: thứ tử con vợ lẽ.
♦(Phó) May mà, may thay. ◇Thi Kinh : Tứ phương kí bình, Vương quốc thứ định , (Đại nhã , Giang Hán ) Bốn phương đã an bình, Thì vương quốc may được yên ổn.
♦(Phó) Gần như, hầu như. ◇Luận Ngữ : Hồi dã kì thứ hồ (Tiên tiến ) Anh Hồi gần đạt được đạo chăng?
♦(Phó) Mong cầu, hi vọng. ◇Tam Quốc : Thứ kiệt nô độn, nhương trừ gian hung, hưng phục Hán thất, hoàn ư cựu đô , , , (Gia Cát Lượng , Tiền xuất sư biểu ) Mong đem hết tài hèn, diệt trừ được bọn gian ác, hưng phục nhà Hán, trở về kinh đô cũ.
♦(Phó) Có lẽ, có thể. ◇Tả truyện : Quân cô tu chánh nhi thân huynh đệ chi quốc, thứ miễn ư nạn , (Hoàn Công lục niên ) Ông hãy sửa đổi chính sách mà thân thiện với những nước anh em, có thể miễn khỏi họa nạn.

: shù
1.
2.
3.
4. ”。


Vừa được xem: 暴逆書香世家富庶松懈富實曾孫女