Pineapple

- để

♦ Phiên âm: (dǐ, de)

♦ Bộ thủ: Nghiễm (广)

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Đáy, trôn, gầm, đế. ◎Như: thủy để đáy nước, hải để đáy biển, hài để đế giày, oản để trôn bát, tỉnh để đáy giếng. ◇Nguyễn Du : Nhãn để phù vân khan thế sự (Kí hữu ) Xem việc đời như mây nổi trong đáy mắt.
♦(Danh) Nguồn gốc, căn nguyên. ◎Như: tầm căn cứu để tra xét ngọn nguồn.
♦(Danh) Cuối (nói về thời gian). ◎Như: niên để cuối năm, nguyệt để cuối tháng.
♦(Danh) Văn thư mới thảo. ◎Như: để tử bản thảo.
♦(Danh) Nền. ◎Như: bạch để hồng hoa nền trắng hoa đỏ.
♦(Động) Đạt đến. ◎Như: chung để ư thành sau cùng đạt đến thành công, mi sở để chỉ không biết đến đâu là ngừng.
♦(Động) Ngưng trệ, ngừng. ◇Tả truyện : Vật sử hữu sở ủng bế tiểu để 使 (Chiêu nguyên niên ) Đừng làm cho có chỗ ngưng đọng ứ tắc.
♦(Đại) Biểu thị nghi vấn: sao vậy, gì vậy? ◇Triệu Dực : Giang nam tục ngữ, vấn hà vật viết để vật, hà sự viết để sự , , (Cai dư tùng khảo , Để ). ◎Như: để sự việc gì vậy, để xứ chốn nào vậy?
♦(Trợ) § Dùng như đích . Trong ngữ lục đời Tống hay dùng. ◎Như: ngã để thư sách của tôi, tha để bút bút của tôi.

chữ có nhiều âm đọc:
, : dǐ
1.
2.
3. 稿
4.
5.
6. ”,
, : de
”。


Vừa được xem: 杰克遜