Pineapple

- trướng

♦ Phiên âm: (zhàng).

♦ Bộ thủ: Cân ().

♦ Ngũ hành: cập nhật.


♦(Danh) Màn che. ◎Như: văn trướng mùng màn che muỗi. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Vân mấn hoa nhan kim bộ diêu, Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu , (Trường hận ca ) Mặt nàng đẹp như hoa, tóc mượt như mây, cài chiếc bộ dao bằng vàng, Trải qua đêm xuân ấm áp trong trướng Phù Dung. § Tản Đà dịch thơ: Vàng nhẹ bước lung lay tóc mái, Màn phù dung êm ái đêm xuân.
♦(Danh) Ngày xưa, quân đi đến đâu, căng vải lên làm rạp để nghỉ gọi là trướng. ◎Như: doanh trướng lều bạt.
♦(Danh) Sổ sách. § Thông trướng . ◎Như: trướng bạ 簿 sổ sách.
♦(Danh) Nợ. § Thông trướng . ◎Như: khiếm trướng thiếu nợ, hoàn trướng trả nợ.


Vừa được xem: 屠城屠刀居高臨下居間居然居民居易居心居常