Pineapple

- bạch

♦ Phiên âm: (bó)

♦ Bộ thủ: Cân ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Lụa (dệt bằng tơ). ◇Sử Kí 史記: Nãi đan thư bạch viết: Trần Thắng vương : (Trần Thiệp thế gia ) Bèn viết chữ son vào lụa: Trần Thắng làm vua.

: bó


Vừa được xem: