- dĩ

♦ Phiên âm: (yǐ)

♦ Bộ thủ: Kỉ ()

♦ Số nét: 3

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Động) Thôi, ngừng. ◎Như: hiêu hiêu bất dĩ nhai nhải chẳng thôi. ◇Thi Kinh : Phong vũ như hối, Kê minh bất dĩ , (Trịnh phong , Phong vũ ) Gió mưa mù mịt, Gà gáy không thôi.
♦(Động) Truất bỏ, bãi chức. ◇Luận Ngữ : Lệnh duẫn Tử Văn tam sĩ vi lệnh duẫn, vô hỉ sắc; tam dĩ chi, vô uấn sắc ,; , (Công Dã Tràng ) Quan lệnh doãn Tử Văn ba lần làm lệnh doãn, không tỏ vẻ mừng; ba lần bị cách chức, không tỏ vẻ oán hận.
♦(Động) Làm xong, hoàn tất. ◇Quốc ngữ : Hữu tư dĩ ư sự nhi thuân (Tề ngữ ) Quan hữu tư xong việc rồi lui về.
♦(Động) Không chịu cho, không chấp nhận, bất hứa. ◇Dật Chu thư : Dịch di dĩ ngôn, chí bất năng cố, dĩ nặc vô quyết, viết nhược chí giả dã , , , (Quan nhân ) Thay đổi lời đã nói, ý chí không vững chắc, từ khước hay chấp nhận không nhất định, gọi là nhu nhược vậy.
♦(Động) Khỏi bệnh. ◇Sử Kí 史記: Nhất ẩm hãn tận, tái ẩm nhiệt khứ, tam ẩm bệnh dĩ , , (Biển Thước Thương Công truyện ) Uống lần thứ nhất hết mồ hôi, uống lần thứ hai hết nóng, uống lần thứ ba khỏi bệnh.
♦(Phó) Quá, lắm. ◇Mạnh Tử 孟子: Trọng Ni bất vi dĩ thậm giả (Li Lâu hạ ) Trọng Ni chẳng là quá lắm ư?
♦(Phó) Đã. ◎Như: dĩ nhiên đã rồi, dĩ nhi mà thôi. ◇Luận Ngữ : Đạo chi bất hành, dĩ tri chi hĩ , (Vi tử ) Đạo mà không thi hành được, thì đã biết vậy rồi.
♦(Phó) Rồi, sau đó. ◇Sử Kí 史記: Hàn vương Thành vô quân công, Hạng Vương bất sử chi quốc, dữ câu chí Bành Thành, phế dĩ vi hầu, dĩ hựu sát chi , 使, , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Hàn vương Thành không có quân công, Hạng Vương không cho về nước, (mà bắt) cùng về Bành Thành, giáng xuống tước hầu, rồi lại giết chết.
♦(Trợ) Đặt cuối câu, tương đương với . ◎Như: mạt do dã dĩ chẳng biết noi đâu nữa vậy thôi.
♦(Thán) Dùng ở đầu câu, biểu thị cảm thán. § Cũng như ai .
♦(Liên) Do, vì, nhân đó. § Dùng như . ◇Tây du kí 西遊記: Hành giả tọa tại thượng diện, thính kiến thuyết xuất giá thoại nhi lai, dĩ thử thức phá liễu , , (Đệ tứ ngũ hồi) Hành Giả ngồi ở bên trên, nghe thấy những lời nói chuyện như thế, do đó biết họ đã vỡ lẽ rồi.
♦(Đại) Ấy, đó, như thế. ◇Luận Ngữ : Bão thực chung nhật, vô sở dụng tâm, nan hĩ tai! Bất hữu bác dịch giả hồ? Vi chi do hiền hồ dĩ , , ! ? (Dương Hóa ) Ăn no suốt ngày, chẳng hết lòng hết sức vào việc gì, thật là khó chịu! Sao không đánh cờ đi? Đánh cờ còn hơn là (ở không) như thế.

: yǐ
1.
2.
3.
4.
5. ”。


Vừa được xem: 寿命预期数额禮拜寺使短不了