Pineapple

- tả, tá

♦ Phiên âm: (zuǒ).

♦ Bộ thủ: Công ().

♦ Ngũ hành: Hỏa ().


♦(Danh) Bên trái. ◎Như: hư tả dĩ đãi để chừa bên trái xe để đợi người hiền tài, hướng tả chuyển quay về bên trái, tiền hậu tả hữu đằng trước đằng sau bên trái bên phải.
♦(Danh) Phía đông. § Cách định phương hướng cho phương đông là bên tay trái. ◎Như: sơn tả phía đông của núi, giang tả phía đông của sông.
♦(Danh) Họ Tả.
♦(Hình) Ở phía tay trái. ◎Như: tả phương phía trái, tả diện mặt bên trái.
♦(Hình) Cấp tiến. ◎Như: tả phái phe tả.
♦(Hình) Không chính đính. ◎Như: tả đạo hoặc chúng đạo dối lừa chúng.
♦(Động) Làm trái lại, không hợp. ◎Như: ý kiến tương tả ý kiến khác nhau.
♦(Phó) Không đúng, không thích hợp. ◎Như: tả kế đưa ra kế sách không thích hợp, mưu hoạch hỏng.
♦(Phó) Giáng xuống. ◎Như: tả thiên bị giáng chức.
♦(Phó) Sai, lệch. ◎Như: nhĩ tưởng tả liễu anh nghĩ sai rồi, tha thuyết tả liễu anh ấy nói trật rồi.
♦Một âm là . (Động) Giúp, phụ tá. § Thông .
♦(Động) Chứng nghiệm. ◎Như: chứng tá người làm chứng.
♦(Danh) Tiếng nói khiêm trong thư từ. ◎Như: dĩ ngu tá hữu để làm vui cho người hầu hạ.


Vừa được xem: 傳達油茶彰善癉惡彭祖彭亨彩帶形象彖辭強記