- thôi

♦ Phiên âm: (cuī)

♦ Bộ thủ: Sơn ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Hình) Cao lớn. ◇Thi Kinh : Nam san thôi thôi (Tề phong , Nam san ) Núi Nam cao vòi vọi.
♦(Danh) Họ Thôi.

: cuī
1. 〔崔巍,
2. 〔崔嵬〕a.;b.
3. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 策問策反