- ngạn

Phiên âm: (àn)
Bộ 46 sơn [5, 8] U+5CB8
Ngũ hành: Thổ ()
♦(Danh) Bờ. ◎Như: đê ngạn bờ đê, đáo bỉ ngạn đến bờ bên kia (thuật ngữ Phật giáo: giác ngộ, giải thoát).
♦(Danh) § Xem ngạn ngục .
♦(Hình) Cao. ◇Hán Thư : Sung vi nhân khôi ngạn (Giang Sung truyện ) Sung là người khôi vĩ cao lớn.
♦(Hình) Cao ngạo, trang nghiêm. ◎Như: ngạn nhiên đạo mạo trang trọng nghiêm túc.
Home | Lastviews: , , , , , , , , .