Pineapple

- chúc, thuộc, chú

♦ Phiên âm: (shǔ, zhǔ)

♦ Bộ thủ: Thi ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Cũng như chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()shǔ
1.
2.
3.
4. ,“”,“”。
5.
6.
, : ()zhǔ
1.
2.
3. ”,
4. :“”。
5.


Vừa được xem: 滿